LỊCH THI

1. Phần thi kiến thức:

- Thời gian bắt đầu: Hệ thống phần mềm sẽ mở để thí sinh tham gia dự thi vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 15/9/2022.

- Thời gian kết thúc: Hệ thống phần mềm sẽ tự động khóa vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022.

2. Phần thi sáng kiến cải cách hành chính:

- Vòng 1: Kể từ thời điểm phát động, ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi đến 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022.

- Vòng 2: Dự kiến 01 ngày trong tháng 11/2022.

Các đơn vị thực hiện đính kèm, đăng tải file sáng kiến lên phần mềm Hội thi trong khoảng thời gian từ lúc 07 giờ 00 ngày 15/9/2022 đến 22 giờ 00 phút ngày 15/10/2022. Sau thời gian này hệ thống phần mềm sẽ tự động khóa.